پایگاه معلوماتی استاد "ساحل" بهسودی

فرخنده

* فرخنده فرخنده*
دوچشمم اشک میبارد لبانم میکند خنده .
ازین جان دادن جانانه ی فرخنده فرخنده *
اگرچه گریه باخنده به یکدم سخت دشوار است.۰۰
ولی گاهی به عالم کار استثنا سزاوار است *
اگرچه مظلومانه بین أتش دست وپامیزد .
گلویش تاکه سالم بود فریاد خدا میزد . *
اگرچه سنگ کوبیدند به فرق بی گناه وی .
اگرچه سوخت در أتش همان قد رسای وی *
گناه من چه میباشد ز مردم بارهاپرسید .
ولی أن مردم جاهل بفرقش سنگ میکوبید *
ولیکین سوختن فرخنده صد فرخندگی أورد .
به دجالان باطل نفرت و شرمندگی أورد *
به عالم فاش شد نیرنگ ملای کمر بسته .
همانکه بهر استحمار مردوزن کمربسته *
دروغگویان تر دستی که میخواند به هر غافل .
تراهمسایه دشمن است و روزی میشود قاتل *
اگر دایم مریض استی ویادلگیر وافسرده .
ترادر روز جمعه خانمت یک چیز خورانده *
به این مکارگی ها کین ونفرت میکندپیدا
بجای مهر در دلها عداوت میکندپیدا *
.ولی فرخنده سوخت ومکر مکاران هویداشد .
دغلبازان جادوگر بنزد جمله رسواشد .
اوکه ازبین أتش ریشه های جهل راکنده .
بحالش میکنم گریه ولی بر کار او خنده . *
نقی زاده که

College papers are considered a task for a student. They pass and prepare the several college paper writing service prerequisites. These days, the world is extremely different from the classroom. Can opt in order to do research, for composing a thesis. This will assist them to write college papers for students who will take their diploma after getting the certificate. This might prepare them for work interview which are prevalent in the current times and also such jobs as a proof reader.

حیران است وزین کاری عجب دارد .
به چشمان قطره اشکی تبسم ها به لب دارد
التماس دعا.

Leave a comment for: "فرخنده"